Organizačné pokyny - Doktorandska konferencia

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Organizačné pokyny

Poplatky:

Konferenčný poplatok
50,- EUR (pracovné materiály, zborník)

Termín úhrady konferenčného poplatku

najneskôr do 15. marca 2016

V prípade nedodržania tohto termínu organizačný výbor nemôže zaručiť akceptáciu prihlášky na konferenciu!

Platobné údaje
Príjemca:
Právnická fakulta UPJŠ, Kováčska 26, 040 75  Košice, Slovenská republika
Číslo účtu: SK69 8180 0000 0070 0007 8432
SWIFT/BIC: SPSRSKBA
Názov a adresa peňažného ústavu:
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05  Bratislava 15
Variabilný symbol (VS):  1701
Konštantný symbol (KS) : 0308
Správa pre prijímateľa : meno a priezvisko

V prípade odhlásenia z účasti alebo nedostavenia sa na podujatie sa uhradený poplatok nevracia. Nezaplatenie poplatku má za následok odhlásenie z účasti na konferencii.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky